Declaració responsable per a esportistes (Entrenament/Competició/Esdeveniment)

ACTIVITATS ESPORTIVES TEMPORADA 2020-21

Entitat: CE Llerona

Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19 (Entrenament/Competició/Esdeveniment)

Declaro sota la meva responsabilitat:

Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:

Dades esportista

  • Nom i Cognoms: *
  • DNI:

Dades pare/mare o tutor/a legal

  • Nom i Cognoms:
  • DNI:

Les Franqueses del Vallès , 11 Abril 2021

Signatura *,